فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از یک حفره بزرگ بر روی یک کوه

تصویر هوایی از یک حفره بزرگ بر روی یک کوه. هلی شات از شکافی بزرگ بر روی یک کوه

8500085000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر