فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از عبور شخصی از روی پلی بر روی یک رودخانه

تصویر هوایی از عبور شخصی از روی پلی بر روی یک رودخانه. هلی شات از عبور فردی از روی پلی بر روی یک رود در استان گیلان

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر