فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از جریان آب در یک رود و زمین های سرسبز اطراف آن

تصویر هوایی از جریان آب در یک رود و زمین های سرسبز اطراف آن. هلی شات از یک رود و کوه ها و تپه های سرسبز اطراف آن

115000115000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر