فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از حیاط یک رستوران در استان گیلان

تصویر هوایی از حیاط یک رستوران در استان گیلان. هلی شات از حیاط یک رستوران و درختان پر از شکوفه آن

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر