فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوای از پستی و بلندی های فرسایش یافته و دارای شکاف استان اصفهان

تصویر هوای از پستی و بلندی های فرسایش یافته و دارای شکاف استان اصفهان. هلی شات پستی و بلندی های فرسایش یافته و دارای شکاف در یک منطقه ی کویری

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر