فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از پرتاب کلاه به هوا توسط فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت

تصویر هوایی از پرتاب کلاه به هوا توسط فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت. هلی شات از پرتاب کردن کلاه به سمت آسمان توسط فارغ التحصیلان دانشگاه علم صنعت

5500055000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر