فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از یک رودخانه در استان گیلان و جریان آب در آن

تصویر هوایی از یک رودخانه در استان گیلان و جریان آب در آن. هلی شات از یک رودخانه و درختان کنار آن

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر