فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از تپه های خاکی یک منطقه ی کویری در استان اصفهان

تصویر هوایی از تپه های خاکی یک منطقه ی کویری در استان اصفهان. هلی شات از تپه های خاکی و فرسایش یافته در یک بیابان

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر