فیلم بردار: هادی فخاری

نمایی از حرکت یک ماشین کویر گردی در یک بیابان

نمایی از حرکت یک ماشین کویر گردی در یک بیابان. نمایی از چند نفر در یک ماشین کویر گردی در یک منطقه ی صحرایی

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر