فیلم بردار: هادی فخاری

رانندگی با یک ماشین بیابان گردی در میان بوته ها در یک کویر

رانندگی با یک ماشین بیابان گردی در میان بوته ها در یک کویر. نمایی از رانندگی با یک ماشین کویر گردی در یک منطقه ی بیابانی

6500065000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر