فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته گذاشتن سیب زمینی های سرخ شده بر روی سینی مخصوص کباب ترکی

حرکت آهسته گذاشتن سیب زمینی های سرخ شده بر روی سینی مخصوص کباب ترکی

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر