فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از لحظه اضافه کردن نوشابه لیمویی به ترکیب میوه ها با شربت بلو کاراسائو جهت درست کردن نوشیدنی فوق العاده

اسلوموشن از لحظه اضافه کردن نوشابه لیمویی به ترکیب میوه ها با شربت بلو کاراسائو جهت درست کردن نوشیدنی فوق العاده

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر