فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از دو جوانی که برای تفریح به دل طبیعت رفته اند و چادر زده اند و منتظر آماده شدن چای آتشی هستن

اسلوموشن از دو جوانی که برای تفریح به دل طبیعت رفته اند و چادر زده اند و منتظر آماده شدن چای آتشی هستن

5000050000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر