فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از قرار دادن همبرگر بسته بندی شده داخل جعبه مخصوص برای تحویل به مشتری

اسلوموشن از قرار دادن همبرگر بسته بندی شده داخل جعبه مخصوص برای تحویل به مشتری

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر