فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از اضافه کردن تکه های مرغ بر روی خمیر پیتزا در سینی مخصوص فر

حرکت آهسته از اضافه کردن تکه های مرغ بر روی خمیر پیتزا در سینی مخصوص فر

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر