صنایع دستی ایران؛ الماس هویت ایرانی

صنایع دستی ایران؛ الماس هویت ایرانی

هویت هر کشوری را می­توان در لا به لای فرهنگ و تاریخ آن تمدن کهن یافت. این هویت بخشی از یک داستان باستانی از ارتباطات هنر و تمدن انسان های آن منطقه را بیان می­کند.