تاریخچه پیاده روی اربعین

تاریخچه پیاده روی اربعین

ا گذر از کوچه ‌پس کوچه‌های نجف و از میان عطر گرم قیمه نجفی قطره‌قطره به سیل خروشان این مسیر می‌پیوندند. موکب به موکب به جلو می روند. خسته می شوند. به راه می افتند . تاول ها بر پایشان چنگ می زنند. آرام تر قدم بر می دارند . تشنه می شوند. به یاد اهل بیت در غ