فیلم بردار: محمد حسنی

پرستار در حال وارد کردن اطلاعات بیماران است

پرستار در حال وارد کردن اطلاعات بیماران است. دو پرستار با یکدیگر صحبت میکنند.

115000115000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر