فیلم بردار: محمد حسنی

حضور جمعیت پرشور مردم جامانده در راهپیمایی به سمت حرم عبدالعظیم حسنی در روز اربعین

حضور جمعیت پرشور مردم جامانده در راهپیمایی به سمت حرم عبدالعظیم حسنی در روز اربعین

5000050000 تومان
میلاد پری رخ
بیشتر از میلاد پری رخ
مشابه ها
بیشتر