فیلم بردار: استودیو عقاب

حمل یک گونی توسط کودک کار و راه رفتن او درخیابان

حمل یک گونی توسط کودک کار و راه رفتن او درخیابان . یک کودک کار در حال حمل کردن یک گونی است . یک پسر بچه در حال راه رفتن است

3500035000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر