فیلم بردار: محمد حسنی

مردم در حال ورود به داخل بیمارستان مسیح دانشوری هستند

مردم در حال ورود به داخل بیمارستان مسیح دانشوری هستند. دو مرد مقابل درب بیمارستان با یکدیگر صحبت می کنند.

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر