فیلم بردار: استودیو عقاب

یک کارگر درحال برش دادن چارچوب درب

یک کارگر درحال برش دادن چارچوب درب. یک گارکر در حال برش دادن درب با اره ی صنعتی.

4000040000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر