فیلم بردار: استودیو عقاب

یک دختر بچه بر روی دوش پدرش نشسته است

یک دختر بچه بر روی دوش پدرش نشسته است. مردم در حال فیلم برداری هستند. مردم در حال صحبت با یکدیگر هستند.

4500045000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر