فیلم بردار: مهراد شاهی

بستن لوله های ساختمانی بر روی یک وانت بار

بستن لوله های ساختمانی بر روی یک وانت بار. محکم کردن تعدادی لوله پولیکا بر روی یک وانت

5000050000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر