فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از تعدادی گاو در تپه های و کوه های سرسبز استان گیلان

تصویر هوایی از تعدادی گاو در تپه های و کوه های سرسبز استان گیلان. هلی شات از زمین ها و تپه های سرسبز استان گیلان و خانه های میان آنها

8500085000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر