فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

نمایی از بندرگاه بندر انزلی و کشتی های باری پهلو گرفته در اسکله آن

نمایی از بندرگاه بندر انزلی و کشتی های باری پهلو گرفته در اسکله آن. نمایی از بندرگاه بندر انزلی و پرواز کردن حواصیل ها در نزدیکی ی آن

8000080000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر