فیلم بردار: استودیو عقاب

رانندگی تعدادی ماشین در جاده ای خاکی با تعدادی از مصالح ساختمانی در مجاورت آن

رانندگی تعدادی ماشین در جاده ای خاکی با تعدادی از مصالح ساختمانی در مجاورت آن. نمایی از عبور یک تراکتور از یک مسیر خاکی با تعدادی از مصالح ساختمانی در کناره آن

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر