فیلم بردار: آقای نصیری

تصویر هوایی از یک منطقه ی سرسبز در کرج

. منازل مسکونی کنار یک تپه ی سرسبز ساخته شده ند. تصویر هوایی از یک منطقه ی سرسبز در کرج. هلی شات از یک منطقه ی سرسبز در کرج

5500055000 تومان
نیما نصیری
بیشتر از نیما نصیری
مشابه ها
بیشتر