فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

یک سگ کنار دیوار نشسته است و به دوربین نگاه می کند

یک سگ کنار دیوار نشسته است و به دوربین نگاه می کند. یک سگ به دوربین نگاه می کند.

4000040000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر