فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

نمایی نزدیک از مردم در حال تمیز کردن زاینده رود اصفهان

نمایی نزدیک از مردم در حال تمیز کردن زاینده رود اصفهان

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر