فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از چند نفر به همراه تعدادی ماشین در یک کویر

تصویر هوایی از چند نفر به همراه تعدادی ماشین در یک کویر. هلی شات از تعدادی ماشین کویر گردی به همراه چند نفر در یک منطقه بیابانی

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر