فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از چند گردشگر بر روی تپه های سرسبز گیلان با هوای مه آلود اطراف آن

تصویر هوایی از چند گردشگر بر روی تپه های سرسبز گیلان با هوای مه آلود اطراف آن. هلی شات از تعدادی از گردشگران بر روی صخره های سرسبز گیلان

120000120000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر