فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از پرتاب کلاه فارغ التحصیلی به هوا در دانشگاه علم و صنعت

تصویر هوایی از پرتاب کلاه فارغ التحصیلی به هوا در دانشگاه علم و صنعت. هلی شات از تعدادی دانشجو در مقابل درب دانشگاه علم و صنعت و پرتاب کردن کلاه فارغ التحصیلی به هوا

5500055000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر