فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از چند نفر در بالای کوهی با هوای مه آلود اطراف آن

تصویر هوایی از چند نفر در بالای کوهی با هوای مه آلود اطراف آن. هلی شات از کوه ها و تپه های سرسبز و ابر های اطراف آن

140000140000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر