فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از تعدادی دانشجو در مقابل درب ورودی دانشگاه علم و صنعت

تصویر هوایی از تعدادی دانشجو در مقابل درب ورودی دانشگاه علم و صنعت. هلی شات از

5500055000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر