فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از قایق سواری چند نفر با قایق موتوری در یک تالاب

تصویر هوایی از قایق سواری چند نفر با قایق موتوری در یک تالاب. هلی شات از قایق سواری در تالابی در استان گیلان

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر