فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از جمعی از دانشجویان و انداختن کلاه فارغ التحصیلی به هوا

تصویر هوایی از جمعی از دانشجویان و انداختن کلاه فارغ التحصیلی به هوا. هلی شات از تعدادی دانشجو در جلوی درب ورودی دانشگاه و پرتاب کلاه فارغ التحصیلی به هوا

5500055000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر