فیلم بردار: احسان محمدی

تصویر هوایی از مردم در حال کمک به جمع آوری آب های سیلابی

تصویر هوایی از مردم در حال کمک به جمع آوری آب های سیلابی. هلی شات از جمع آوری آب های سیلابی در شهر یزد

5500055000 تومان
احسان محمدی
بیشتر از احسان محمدی
مشابه ها
بیشتر