فیلم بردار: احسان محمدی

تصویر هوایی از جمع آوری گل و لای با لودر

تصویر هوایی از جمع آوری گل و لای با لودر. هلی شات از جمع آوری گل و لای پس از سیل با لودر

6500065000 تومان
احسان محمدی
بیشتر از احسان محمدی
مشابه ها
بیشتر