فیلم بردار: استودیو عقاب

کارگران در حال بررسی دستگاه جوشکاری

کارگران در حال بررسی دستگاه جوشکاری. کارگران در حال تردد در کارخانه.

4000040000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر