فیلم بردار: استودیو عقاب

ظرف های نمونه ی خون بر روی میز قرار دارند

ظرف های نمونه ی خون بر روی میز قرار دارند. پرستار در حال بررسی فرم های بانک خون بیمارستان ها.

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر