فیلم بردار: استودیو عقاب

پرستار در حال انداز گیری فشار خون بیمار

پرستار در حال انداز گیری فشار خون بیمار. پرستار با بیمار صحبت می کند.

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر