فیلم بردار: استودیو عقاب

تردد پزشکان و پرستاران در راهروی بیمارستان

تردد پزشکان و پرستاران در راهروی بیمارستان. دو پرستار وارد اتاق بیمار می شوند. کادر درمان در حال گفت و گو با یکدیگر.

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر