فیلم بردار: محمد حسنی

پرستار در حال جمع کردن شلنگ کپسول اکسیژن است

پرستار در حال جمع کردن شلنگ کپسول اکسیژن است. بیمار بر روی تخت نشسته است.

115000115000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر