فیلم بردار: محمد حسنی

کباب کردن جوجه استخونی روی منقل سنگی با ذغال

کباب کردن جوجه استخونی روی منقل سنگی با ذغال. درست کردن جوجه کباب در طبیعت. باد زدن ذغال ها و کباب کردن سیخ جوجه ها

رایگان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر