فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

حرکت آهسته از پرت کردن خمیر پنیر پیتزا در هوا و گرفتن مجدد آن توسط آشپز حرفه ای

حرکت آهسته از پرت کردن خمیر پنیر پیتزا در هوا و گرفتن مجدد آن توسط آشپز حرفه ای

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر