فیلم بردار: حمیدرضا رزاقی

اسلوموشن از زیر و رو کردن تکه های مرغ برای پخته شدن دو طرف آن

اسلوموشن از زیر و رو کردن تکه های مرغ برای پخته شدن دو طرف آن

5500055000 تومان
حمید رضا رزاقی
بیشتر از حمید رضا رزاقی
مشابه ها
بیشتر