فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

صحبت کردن مردم برای خرید کالایی در بازار سنتی شهر خلخال

صحبت کردن مردم برای خرید کالایی در بازار سنتی شهر خلخال

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر