فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

پیر مردی در حال حمع کردن وسایل جلوی مغازه در پاساژی در خلخال

پیر مردی در حال حمع کردن وسایل جلوی مغازه در پاساژی در خلخال

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر