فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

رفت و آمد قایق ها در کنار اسکله بندر انزلی و حضور کشتی های پهلو گرفته در بندر

رفت و آمد قایق ها در کنار اسکله بندر انزلی و حضور کشتی های پهلو گرفته در بندر

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر